ព្រះអង្គម្ចាស់

ដោយWiktionary
  1. ជាបុត្ររបស់ក្សត្រទ្រង់រាជ្យ ព្រះមហាឧបរាជ ព្រះឧភយោរាជ រឺ បុត្ររបស់មាតាបិតាដែលមានងារជាព្រះអង្គម្ចាស់។