ភាព

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ភាព
ឡាតាំងយានកម្ម phiəp
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /pʰiəp/


នាម

ភាព

ភាប សំ. បា. ( ន. ) (ភាវ) ភាវៈ; បែប, បែប​បទ; លំនាំ, លំនាំ​សមសា, ឫកពា; ទម្រង់, សណ្ឋាន, ទ្រង់ទ្រាយ; ភេទ : ភាព​ល្អ, ភាព​អាក្រក់, ភាព​សមរម្យ, ភាព​ព្រហើន, ភាព​ត្រឹមត្រូវ; ភាព​ធាត់, ភាព​ស្គម, ភាព​បុរស, ភាព​ស្ត្រី ។ល។ បែប​ភាព បែប​បទ; គម្រូ, សំណាក ។ បុរិស​ភាព ភេទ​ប្រុស ។ ស្ត្រី​ភាព ឬ ឥត្ថី​ភាព ភេទ​ស្រី ។ល។