ភ្លុក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) អវយវៈ​ជា​ឆ្អឹង​ដុះ​ចេញ​ពី​ក្នុង​មាត់ ដំរី​ឈ្មោល​មាន​សណ្ឋាន​មូល​ធំ​ចុង​ស្រួច កាល​ណា​លូត​វែង​មាន​ទ្រង់ទ្រាយ​ង​ទន្ទាំ, តាម​ធម្មតា តែងតែ​ដុះ​ចេញ​មក​មួយ​គូរ, ប៉ុន្តែ​ចួន​ណា​ដុះ​ទោល​តែ​មួយ​ក៏​មាន​ខ្លះ ហៅ​ថា ភ្លុក​ទក ។ ដំរី​ឈ្មោល​ដែល​ដុះ​ភ្លុក​ពី​កំណើត គេ​មិន​ហៅ ឈ្មោល ទេ គេ​ហៅ ភ្លុក (ព. ផ្ទ. ស្តរ) : ហ្ម​ដំរី​ខ្លះ​ទាក់​បាន​ភ្លុក ខ្លះ​ទាក់​បាន​ស្ដរ (បើ​ញី​គេ​ហៅ មេ គេ​មិន​ហៅ ញី ទេ) ។ ម. ព. ចែ ១ ន. ផង ។ ដឹង​ភ្លុក ឈ្មោះ​ដឹង​មួយ​ប្រភេទ​មាន​ស្លាប-ង​សណ្ឋាន​ភ្លុក (ម. ព. ដឹង ២ ន. ផង) ។ ម្រះ​ភ្លុក ឈ្មោះ​ម្រះ​មួយ​ប្រភេទ​ផ្លែ​វែង​ៗ សណ្ឋាន​ភ្លុក ។ល។
  2. ( ន. ) (ម. ព. ព្លុក) ។
  3. kind of yam (Dioscorea alata or D. eburnea)
  4. ឃុំនៃស្រុកសេសាន
  5. ភូមិនៃឃុំភ្លុក