មហាវិទ្យាល័យ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

មូលសព្ទ

មហា- +‎ វិទ្យាល័យ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ មហាវិទ្យាល័យ
mhāvid̥yāl˘y
សទ្ទតា ម៏-ហា-វិ-ទ្យា-ល៉័យ
mʿ-hā-vi-d̥yā-l″˘y
ឡាតាំងយានកម្ម mɔhaavɨtyiəlay
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /mɔhaːβ̞ɨtjiəlaj/


នាម

មហាវិទ្យាល័យ

  1. អង្គភាពដែលជាបំណែងចែកនៃគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទទួលបន្ទុកចំពោះមុខជំនាញមួយ ឬក្រុមនៃមុខជំនាញដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា។
    មហាវិទ្យាល័យបុរាណវិទ្យា

បំណកប្រែ