មហាវិទ្យាល័យ

ដោយWiktionary
  1. សកលវិទ្យាល័យ (សៀម)