មឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( ន. ) ឈ្មោះ​ត្រី​សមុទ្រ​មួយ​ប្រភេទ រាង​សំប៉ែត​មាន​ពុក​មាត់​ច្រើន អាចម៍​វា​មាន​សម្បុរ​ខ្មៅ​រលើប ធ្វើ​ជា​ទឹក​ខ្មៅ​សរសេរ​បាន; ត្រី​នេះ​ចិន​ហៅ យៀវហ៊‌ឺ , ខ្មែរ​ហៅ​ក្លាយ​ជា យូហ៊‌ឺ; សៀម​សរសេរ ហ្មឹក “ទឹក​ខ្មៅ; ត្រី​មឹក”; ខ្មែរ​ស្រុក​ខ្លះ​ហៅ​ទឹក​ខ្មៅ​ថា ទឹក​មឹក ក៏​មាន, ហៅ​ជាប់​តាម​ទម្លាប់​ពី​ក្នុង​សម័យ​បុរាណ ដែល​អ្នក​ខ្លះ​យក​អាចម៍​ត្រី​មឹក​មក​រម្ងាស់​ធ្វើ​ជា​ទឹក​ខ្មៅ ។