ចិន

ដោយWiktionary

( ន. ) ជាតិ​មនុស្ស​មួយ​ប្រភេទ ដើម​កំណើត​នៅ​ប្រទេស​ចិន ឬ​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន មក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។ Chine, China