ចិន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ជាតិ​មនុស្ស​មួយ​ប្រភេទ ដើម​កំណើត​នៅ​ប្រទេស​ចិន ឬ​មក​ពី​ប្រទេស​ចិន មក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​យើង ។

Chine, China

  1. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រំ
  2. ភូមិនៃឃុំសន្លុង
  3. ភូមិនៃឃុំធ្លក