រណប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ប្រដាប់​សម្រាប់​អប, របស់​ដែល​អប​ពី​លើ​គេ : រណប​ជញ្ជាំង ។ ព. ប្រ. អ្នក​ដែល​រង​បន្ទាប់​គេ : ធ្វើ​ជា​រណប​គេ; អ្នក​ដែល​ជួយ​ការពារ​ឬ​ជួយ​ស្រោប​ដណ្តប់​ដូច​គេ​អប​ស្ទប : អាង​មាន​រណប ។