រសាយនវិទ្យា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

វិជ្ជា​ប្រែ​ធាតុ​ឬ​ផ្សំ​ធាតុ​គឺ​ចំណេះ​ប្រែ​ឬ​ផ្សំ​ធាតុ​រ៉ែ​ផ្សេង​ៗ, ធាតុ​វិជ្ជា ។ល។