សព្វនាម

ដោយWiktionary

សប់-ពៈ-- បា.; សំ. ( ន. ) (សវ៌នាមន៑) សព្ទ​ដែល​ប្រើ​ជា​ជំនួស​ឬ​ជា​ជំនួយ​នាម, មាន ២ យ៉ាង គឺ បុរិស​សព្វ​នាម, វិសេសន​សព្វ​នាម (ព. វ.) : ព្រះ​អង្គ, លោក, គេ, គាត់, វា; អ្នក, ឯង; ខ្ញុំ, អញ, យើង,...ជា បុរិស​សព្វ​នាម សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួស​នាម​នាម : លោក​អញ្ជើញ​ទៅ​ណា ? ខ្ញុំ​ទៅ​ផ្ទះ; ... ។ ណា, ឯណា, នេះ, នុះ, នុ៎ះ, នោះ, ឯណេះ, ឯណោះ, ឯណោ៎ះ... ជា វិសេសន​សព្វ​នាម សម្រាប់​ប្រើ​ជា​ជំនួយ​នាម​នាម : ផ្ទះ​ណា ?, ផ្ទះ​នុ៎ះ;... ។