សមាគម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. សៈម៉ាគំ សំ. បា. ( ន. ) (< សំ “ព្រម”, ំ > ម + អាគម “ការ​មក”) ការ​មក​ចួប​ជុំ, ការ​ប្រជុំ; ការ​រួម​គំនិត​គ្នា, ដំណើរ​រូប​រួម​កិច្ច​ការ​ជា​មួយ​គ្នា ។ ខ្មែរ​ប្រើ​សំដៅ​សេចក្ដី​ថា “ការ​ចូល​ហ៊ុន​គ្នា, ក្រុម​ហ៊ុន” ក៏​បាន : សមាគម​ជំនួញ ក្រុម​ចូល​ហ៊ុន​ធ្វើ​ជំនួញ (ហៅ ពាណិជ្ជ​សមាគម ឬ ពាណិជ្យ-- ក៏​បាន) ។ សមាគម​ញាតិ ការ​ប្រជុំ​ញាតិ ឬ​ការ​ចួប​ជុំ​ពួក​ញាតិ (ហៅ ញាតិ​សមាគម ក៏​បាន) ។ ថេរ​សមាគម (ថេរ៉ៈ--) ការ​ប្រជុំ​ពួក​ព្រះ​ថេរៈ, ក្រុម​ជំនុំ​សង្ឃ (ប្រជុំ​ដើម្បី​វិនិច្ឆ័យ​អធិករណ៍ ឬ​ដើម្បី​ប្រឹក្សា​អំពី​កិច្ច​ការ​របស់​សង្ឃ ។ ពុទ្ធិក​សមាគម (ពុត-ធិ-កៈ--) ការ​រួប​រួម​គំនិត​គ្នា​របស់​អ្នក​កាន់​ពុទ្ធ​សាសនា (ដើម្បី​ទំនុក​បម្រុង​ពុទ្ធ​សាសនា​ឲ្យ​រុងរឿង​ចម្រុងចម្រើន) ។ល ។
  2. ភូមិនៃឃុំក្រែក