សាសនា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សា-ស្នា ( ន. ) ពាក្យ​ប្រើ​ក្លាយ​មក​ពី សាសន (ម. ព. នេះ) : សាសនា​ព្រះ​ពុទ្ធ, សាសនា​ព្រាហ្មណ៍ (ព. កា. សរសេរ​ជា សាស្នា តាម​សូរ​សំនៀង​ថា​ក៏​បាន) ។