សំពោច

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ចតុប្បាទ​ពួក​ឈ្មុស, មាន​ក្លិន​សា​ធុំ​ប្រហើរ; មាន ២ ប្រភេទ​គឺ សំពោច​ដំណើប, សំពោច​ខ្សាយ ជា​សត្វ​រាត្រី​ចរ វេលា​ថ្ងៃ​ពួន​សម្ងំ​នៅ​ក្នុង​រូប​ឈើ​ឬ​ក្នុង​ព្រៃ​ស៊ុមទ្រុម ។