ស្យាម

From Wiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ.; បា. ( គុ. ) (ឝ្យាម; សយាម) ខ្មៅ​ខៀវ, ខៀវ​សម្បុរ​ធ្លះ, ខៀវ​ផ្ទៃ​មេឃ ។ ន. មេឃ, ពពក ។ ស្យាម​ព័ណ៌ (--ម៉ៈព័រ) ព័ណ៌​ស្យាម (ព័ណ៌​ផ្ទៃ​មេឃ) ។

( ន. ) សៀម ។ ស្យាម​ប្រទេស (--ម៉ៈ--) ប្រទេស​សៀម ។ ស្យាម​រដ្ឋ ឬ--រាស្រ្ត (--ម៉ៈ--) ដែន​សៀម ។ល។