ស្លែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រំអិល​ដែល​កើត​ពី​កករ​ទឹក, ក្អែល​ទឹក : ទឹក​មាន​ស្លែ, បាត​ពាង​កាន់​ស្លែ ។ ព. ប្រ. មន្ទិល​របស់​ចិត្ត, ឧបក្កិលេស : ស្លែ​ចិត្ត, ស្លែ​កាន់​ចិត្ត, ស្លែ​ចាប់​ចិត្ត, ចិត្ត​ស្លែ​ចាប់ ។

  1. រុក្ខជាតិមួយប្រភេទតូចល្អិត គ្មានផ្កា ដុះក្នុងមជ្ឈដ្ឋានសើម (លើដី លើឈើ លើថ្ម)។ ឧ. ស្លែព្រីយ៉ូម ឡាវីភ្វីលូម (bryum laevifilum) ជាស្លែនៅលើដើមឈើ។ moss, mousse