អណូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អៈណូ សំ. បា. ( គុ. ) (អណុ) តូច, តូច​ឆ្មារ; ល្អិត​ណាស់ ។ ន. ឈ្មោះ​មាត្រា​វាស់​មួយ​យ៉ាង​ចំនួន ៣៦ បរមាណូ (ម. ព. លិក្ខា ឬ លិក្សា ទៀត​ផង) ។ អណូ​ប្រមាណ ប្រមាណ​ប៉ុន​អណូ, ប្រមាណ​មួយ​អណូ : តូច​ឆ្មារ​ណាស់​ជា​អណូ​ប្រមាណ ។