អភិនីហារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

[ អៈភិនីហា ] បាលី ( ន. ) (abhinīhāra) ការ​តាំង​ចិត្ត​ប្រាថ្នា; សេចក្ដី​ប្រាថ្នា; បំណង; ការ​កសាង​សន្សំ​បុណ្យ​កុសល; ការ​អប់រំ​បន្ទុំ​បារមី : មនុស្ស​មាន​អភិនីហារ​ក្រាស់ មនុស្ស​មាន​បុណ្យ​ខ្លាំង​ឬ​មាន​បុញ្ញាភិនីហារអភិនីហារ​សម្បន្ន (--រៈសំ ប័ន) អ្នក​ដែល​មាន​អភិនីហារ​គ្រប់​គ្រាន់ (បើ​ស្ត្រី​ជា អភិនីហារ​សម្បន្នា អានថា អៈភិនីហារៈស័ម-បុ័ន-ន៉ា) ។ English: the great aspiration. សូម​កុំ​ច្រឡំ​នឹង​ពាក្យ បាដិហារិយ៍