អស្សុ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ័ស-សុ បា.; សំ. ( ន. ) (អឝ្រុ) ទឹក​ភ្នែក (រ. ស. ព្រះ​អស្សុ) ។ អស្សុ​ជល (--ជល់) ទឹក​ភ្នែក (ដែរ) ។ អស្សុ​ជល​ន័យន៍ ឬ អស្សុ​ជល​នេត្ត (--ជៈលៈ--) ភ្នែក​ដែល​ទទឹក​ជោក​ដោយ​ទឹក​ភ្នែក) រ. ស. : ស្តេច​ទ្រង់ ព្រះ​កន្សែង​ខ្លាំង មាន​ព្រះ​អស្សុ​ជល​ន័យន៍​ប្លែក​ពី​ធម្មតា ។ អស្សុ​ធារា ទ​នៃ​ទឹក​ភ្នែក គឺ​ទឹក​ភ្នែក​ដែល​ហៀរ​ហូរ​រហាម ។ អស្សុ​មុខ មុខ​ដែល​ទទឹក​ជោក​ដោយ​ទឹក​ភ្នែក ។ អ្នក​ដែល​មាន​មុខ​ពេញ​ពោរ​ដោយ​ទឹក​ភ្នែក (បើ​ស្ត្រី​ជា អស្សុ​មុខី) ។ល។