អំពើ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ការ​ដែល​ធ្វើ, អ្វី​ៗ​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ (កម្ម) : អំពើ​ល្អ, អំពើ​អាក្រក់ ។ កិរិយា​សព្ទ​ប្រាប់​អំពើ សកម្ម​កិរិយា ។ មាន​អំពើ មាន​ប្រយោជន៍; ដែល​មាន​ការ​ធ្វើ (ព. ផ្ទ. ឥត​អំពើ) ។ ឥត​អំពើ (មើល​ក្នុង​ពាក្យ ឥត) ។ ព. កា. ពន្យល់​ពី​ពាក្យ អំពើ ថា : ពាក្យ​ថា​អំពើ កើត​មក​ពី​ធ្វើ បាលី​ហៅ​កម្ម ព្រះ​ពុទ្ធ​ប្រាប់​ថា ត្រូវ​សត្វ​ចង​ចាំ សុខ​ទុក្ខ​ស៊ាំទាំ កើត​ពី​អំពើ ។

( ន. ) កម្ម​អាក្រក់​ឬ​កិច្ច​កល​លាមក ដែល​ធ្វើ​អ្នក​ដទៃ​ឲ្យ​ឈឺ​ចាប់​ដោយ​មន្ត​អាគម​ជាដើម : ត្រូវ​អំពើ​គេ, ដោះ​អំពើ (ម. ព. អំពាន់ ផង) ។