ឧបត្ថម្ភ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុបុ័ត-ថ័ម បា.; សំ. ( ន. ) (ឧបស្តម្ភ) ការ​ទំនុកបម្រុង, គ្រឿង​ទំនុកបម្រុង; ការ​ទល់​ទ្រ, គ្រឿង​ទល់​ទ្រ; ពំនាក់, ទី​ពំនាក់, គ្រឿង​ពឹង​ផ្អែក, បង្អែក : មាន​ឧបត្ថម្ភ ។ ខ្មែរ​ប្រើ​ជា កិ. ក៏​មាន “ទំនុកបម្រុង; ទល់​ទ្រ; គាំទ្រ; ពឹង​ផ្អែក” : ឧបត្ថម្ភ​គ្នា; ជួយ​ឧបត្ថម្ភ​ឲ្យ​មាន​មុខ​ការ​របរ ។ ច្រើន​ប្រើ​រៀង​ភ្ជាប់​ពី​ខាង​ចុង​សព្ទ​ដទៃ, ដូច​ជា មិត្តូបត្ថម្ភ ឬ មិត្តោបត្ថម្ភ ឧបត្ថម្ភ​របស់​ឬ​អំពី​មិត្ត ។ រាជូបត្ថម្ភ ឧបត្ថម្ភ​អំពី​ឬ​របស់​ព្រះ​រាជា ។ ឥស្សរូបត្ថម្ភ ឧបត្ថម្ភ​របស់​ឬ​អំពី​ឥស្សរ​ជន ។ល។