ឧបរាជ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុប៉ៈរ៉ាច ឬ អុប៉ៈ-- សំ. បា. ( ន. ) ព្រះ​រាជា​បន្ទាប់ គឺ​ក្សត្រិយ៍​ដែល​មាន​រាជ​ស័ក្តិ​រង​បន្ទាប់​ក្សត្រិយ៍​ទ្រង់​រាជ្យ : សម្តេច​ព្រះ​ឧបរាជ ឬ​សម្តេច​ព្រះ​មហា​ឧបរាជ (តាម​បវេណី​ក្នុង​កម្ពុជ​រដ្ឋ, នាទី​របស់​សម្តេច​ព្រះ​មហា​ឧបរាជ​ជា​ឋានៈ​សម្រាប់​ត្រី ទាំង​មន្រ្តី​ធំ​តូច​សម្រាប់​ព្រះ​អង្គ ក៏​តាំង​ក្នុង​ឋានៈ​សម្រាប់​ត្រី​ដែរ ។ មើល​ក្នុង​ពាក្យ សមណ​សក្តិ ទៀត​ផង) ។