ឧបាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

អ៊ុ-- សំ. បា. ( ន. ) ល្បិច, ល្បិច​ល្បង, កិច្ច​កល; ផ្លូវ​គំនិត; កល​មាយា : មាន​ឧបាយ​ល្អ, ប្រើ​ឧបាយ ។ (ព. កា.) : ឧបាយ​កម្ចាយ​ប្រាប់​ការណ៍​ពិត ប៉ុន្តែ​គំនិត​ស្រួច​ស្រាល់​ជាង បើ​មាន​ប្រាជ្ញា​ក្លា​វៃ​វាង ច្រើន​តែ​មិន​ឃ្វាង​ចាក​ប្រយោជន៍ ។ ឧបាយ​កល ឬ កល​ឧបាយ ល្បិច​ល្បង​យ៉ាង​ល្អិត; ឧបាយ​បញ្ឆោត ។ ឧបាយ​កល ឧបលក្ខិត ឧបាយ​កល​ក្រឡិច​ក្រលៀត (ម. ព. ឧបលក្ខិត ទៀត​ផង) ។ ឧបាយ​កោសល្ល (អ៊ុប៉ា យ៉ៈកោសល់) សេចក្ដី​ឈ្លាស​វៃ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​ឧបាយ : ឈ្នះ​សឹក​ដោយ​ឧបាយ​កោសល្ល​របស់​សេនា​ប្រមុខ ។ (ព. កា.) : ឧបាយ​កោសល្ល រមែង​តែ​ផ្តល់ នូវ​ជ័យ​ជម្នះ គួរ​ពួក​យោធា មាន​ស្រី​តេជះ សម្ភី​កុំ​លះ ឧបាយ​កោសល្ល ។ ឧបាយ​បញ្ឆោត ការ​បញ្ឆោត​ដោយ​ឧបាយ ។ ឧបាយ​ព្យូហ៍​សឹក ព្យូហ៍​សឹក​ដោយ​ឧបាយ ។ល។