ឯកតា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ភាសាវិទ្យា) unit, unité ភាគនៃខ្សែសម្ដីក្នុងភាសាដែលគេអាចវិភាគចេញពីគ្នា ដូចជា សទ្ទតា ពាក្យទោល ឬ ល្បះទោល។ សទ្ទតា ពាក្យទោល ឬ ល្បះទោល ជាឯកតាភាសា។