ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

見-bw.png

ជប៉ុន[កែប្រែ]

កាន់ជិ[កែប្រែ]

(grade 1 kanji)

  1. មើល

ការអាន[កែប្រែ]