កខ្វេសកខ្វាស

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្វេសខ្វាស> ក- + ខ្វេស និង ក- + ខ្វាស > កខ្វេសកខ្វាស។ (ផ្នត់ដើម)

គុណនាម[កែប្រែ]

កខ្វេសកខ្វាស

  1. ដែល​មានដំណើរខ្វេសខ្វាស​រឿយ​ៗ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កខ្វេសកខ្វាស

  1. ដោយធ្វើអោយ​មានដំណើរខ្វេសខ្វាស​រឿយ​ៗ ។
    វារ​កខ្វេសកខ្វាស

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កខ្វេសកខ្វាស

  1. ឡើងប្រវេសប្រវាស

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរសម្ដេចសង្ឃរាជជួន-ណាត