កង់គ្លីយ៉ុងទឹករងៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ បារាំងខ្មែរ 'កង់គ្លីយ៉ុង' + ខ្មែរ 'ទឹករងៃ'> កង់គ្លីយ៉ុងទឹករងៃ។

នាម[កែប្រែ]

កង់គ្លីយ៉ុងទឹករងៃ

  1. (រោគវិទ្យា) កូនកណ្ដុរទឹករងៃ

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • ពន្យល់ពាក្យថ្នាក់ទី៩-១២