កញ្ជះកញ្ជាយ

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្ជះខ្ជាយ > ក 'ខ' + -ញ- + ្ជះ និង ក'ខ' -ញ- + ្ជាយ > កញ្ជះកញ្ជាយ ។ (ផ្នត់ជែក)

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ជះកញ្ជាយ

  1. រាយឥត​សណ្ដាប់ធ្នាប់
  2. ចាយ​វាយទ្រព្យ​ធន​ឥត​សណ្តាប់ធ្នាប់។
    កុំ​កញ្ជះកញ្ជាយ​ពេក។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជះកញ្ជាយ

  1. ដែលរាយឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់
  2. ដែលចាយ​វាយទ្រព្យ​ធន​ឥតសណ្ដាប់ធ្នាប់។
    មនុស្ស​កញ្ជះកញ្ជាយ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ន័យដូច[កែប្រែ]

បច្ចេកសព្ទទាក់ទង[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ។
  2. [១]