កន្លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡង[kɑnlɑɑŋ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

ពាក្យបងប្អូន: គន្លង រំលង

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កន្លង

 1. រំលង, រំលង​ហួស​ទៅ​ហើយ ។
  កន្លង​ខ្សែ ។
  កាល, ឬ ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​ហើយ ។

ពាក្យនិងកន្សោមទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កន្លង

 1. ដោយកន្លង, ដោយរំលង, ដោយរំលងហួសទៅហើយ ។
  ដើរ​កន្លង ។
  លោត​កន្លង ។

ពាក្យនិងកន្សោមទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

 • វចនានុក្រមជួនណាត