កាល

ពីWiktionary

ខ្មែរ

/កាល/​ /kaal/ បាលី kāla, សំស្ក្រឹត (काल)

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា កាល
ឡាតាំងយានកម្ម kaal
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kaːl/


នាម

កាល

  1. (ន) គ្រា, ពេល, សម័យ ។ កាល​នោះ, កាល​ពីឆ្នាំមុន, កាល​ដែល​ខ្ញុំ​ធ្វើ​ការ ។ (ន) មច្ចុ, មច្ចុរាជ, សេចក្ដី​ស្លាប់ ។ ឧទាហរណ៍ ព្រះ​កាល​តែង​ផ្តាប់ផ្តិល​នូវ​អាយុ​សង្ខារ​នៃសត្វ​លោកឥត​មានរើស​មុខ​ឡើយ ។ (ន) ដំណើរវិវត្តនៃអ្វីៗទាំងអស់លើលោក ដូចជា វត្ថុ សត្វ រុក្ខជាតិ មនុស្ស... ។ ក្នុងដំណើរវិវត្តនេះ មានរយៈកាល ដូចជា មួយឆ្នាំ ពីរឆ្នាំ និងកាលវេលា ដូចជា កាលនេះ កាលនោះ ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃនោះ...។ time, temps

ពាក្យទាក់ទង៖