កអំពូល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង និងរូបភាព។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ +អំពូល>កអំពូល។

នាម[កែប្រែ]

កអំពូល (kâqâmpul)

  1. កន្លែងភ្ជាប់អំពូលទៅនឹងឈ្នាប់ចរន្ត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]