ការត្រួតត្រា

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ការ+ត្រួតត្រា>ការត្រួតត្រា។

នាម[កែប្រែ]

ការត្រួតត្រា

  1. ទង្វើ អំពើ សភាពលក្ខណៈនៃ ត្រួតត្រា
    ការត្រួតត្រាសព្វាវុធ។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]