កៀរសំរាម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន្សោម[កែប្រែ]

កៀរសំរាម

  1. ប្រមូលសំរាម

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]