កោសិកាអាប្លូអ៊ីត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កោសិកា+អាប្លូអ៊ីត>កោសិកាអាប្លូអ៊ីត

នាម[កែប្រែ]

កោសិកាអាប្លូអ៊ីត

  1. កោសិកាដែលមានក្រូម៉ូសូមតែមួយក្នុងចំណោមក្រូម៉ូសូមអូម៉ូឡូកមួយគូ (រឺជារបស់មេ រឺជារបស់បា) គឺមានក្រុមអាប្លូអ៊ីតតែមួយ (n)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • សៀវភៅពន្យល់ពាក្យជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី១០-១២