កំដរ

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កំដរ

  1. ធ្វើ​ឲ្យ​បាន​ជា​គ្នា
    កំដរ​គ្នា។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កំដរ

  1. ដោយបានជាគ្នា។
    ដេក​កំដរ, នៅ​កំដរ, ទៅ​កំដរ​គេ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត