កំព្រើល

ពីWiktionary

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កំ+ព្រើល>កំព្រើល។ (ផ្នត់ដើម)

នាម[កែប្រែ]

កំព្រើល

  1. ការ​ព្រើល, ដែល​មាន​សតិ​មិន​ល្អ, នាំ​ឲ្យ​ធ្វើ​អ្វី​ៗ មិន​ត្រូវ​នឹង​ធម្មតា

គួរ​សរសេរ​ជា កម្ព្រើល ទើប​ត្រូវ​តាម​របៀប)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កំព្រើល

  1. ដែល​ព្រើល, ដែល​មាន​សតិ​មិន​ល្អ, នាំ​ឲ្យ​ធ្វើ​អ្វី​ៗ មិន​ត្រូវ​នឹង​ធម្មតា
    មនុស្ស​កំព្រើល (ព.ទ្រ.)។

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ន័យដូច[កែប្រែ]

សន្តានពាក្យ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត