ក៏បាន

ពីWiktionary

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក៏បាន
ឡាតាំងយានកម្ម kɑbaan
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kɑɓaːn/


និរុត្តិសាស្ត្រ

ក៏ +‎ បាន

គុណកិរិយា

ក៏បាន

  1. បានផងដែរ ដោយអាច(តាមជម្រើស)ធ្វើបានដូចគ្នា ដោយតាមចិត្តចង់ធ្វើ
    ត្រឹមតែ ១០ សេនក៏បានឬ?
    នរណាក៏បានដែរ សូមអញ្ចើញចូលមក។

បំណកប្រែ

ឧទានសព្ទ

ក៏បាន

  1. ប្រើក្នុងសំនួនបណ្ដោយតាមការឆាំងចចេស
    ក៏បាន! យើងមិនឃាត់ឯងទៀតទេ!