ក៏ប៉ុន្តែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ក៏+ប៉ុន្តែ>ក៏ប៉ុន្តែ។

ឈ្នាប់[កែប្រែ]

ក៏ប៉ុន្តែ

  1. ប៉ុន្តែសង្កត់សំឡេង

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]