ក្រប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រណប : ក្រប​សៀវភៅ, ក្រប​សាស្ត្រា, ក្រប​ផ្ទះ ជាដើម ។