ក្របី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​សត្វ​ពាហនៈ ចតុប្បាទ​ស្នែង​វែង​រៀវ​ស្រួច​មាន​រង្វង់​កោង ជា​ពាហនៈ សម្រាប់​ទឹម​ដូច​គោ​ដែរ ។ ក្របី​មាន​ពីរ​យ៉ាង : ក្របី​ខ្មៅ សម្បុរ​ខ្មៅ, ក្របី​ឃ្លៀច សម្បុរ​ស (បុរាណ​ហៅ ក្របឺ) ។

សំ. បា. ( ន. ) (កបិស្វា”) ពាក្យ​ប្រើ​ក្នុង​រឿង សម្រាប់​ហៅ​ស្វា សំដៅ​យក​ជាតិ​របស់​ហនុមាន : គ្រា​នោះ ក្របី​ស្រី​ហនុមាន​ជាញជ័យ ...។

  1. Ancistrus ranunculus
  2. Pterygoplichthys disjunctivus Suckermouth armored catfish
  3. Pterygoplichthys sp./spp. (not yet identified)
  4. Bagarius suchus