ក្លាហាន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ) ហ៊ាន, លុះ, មោះមុត, អង់អាច : ចិត្ត​ក្លាហាន , មនុស្ស​ក្លាហាន ។