ឈ្មោះ

ពីWiktionary
មើលផងដែរ ៖ ឈាម

ខ្មែរ

និរុត្តិសាស្ត្រ

ពី បុព្វមន-ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំឡេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ឈ្មោះ
ឡាតាំងយានកម្ម chmŭəh
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /cʰmŭəh/


នាម លឹមហ័រ

ឈ្មោះ លឹមហ័រ

  1. ( ន. ) នាម​គី​ពាក្យ​ដែល​សន្មត​សម្រាប់​ហៅ​មនុស្ស, សត្វ, ទី, របស់​ផ្សេង​ៗ ។