ដែក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) លោហ​ជាតិ​មួយ​ពួក កើត​ពី​ជាតិ​ថ្ម​មាន​ព័ណ៌​ក្រមៅ ជា​ធាតុ​រឹង​ជាង​ពួក​លោហ​ជាតិ​ទាំងពួង, មាន​ប្រយោជន៍​ប្រើ​ការ​បាន​ច្រើន​យ៉ាង​ជាង​លោហ​ជាតិ​ទាំងពួង ។

 1. ឡែឡ Lygodium flexuosum ( Linn.) Sw
 • ដែក​កណ្ដារ ដែក​ស្រួយ​សម្រាប់​ក្ដារ​ឬ ខៃ​ទម្លុះ​សាច់​ឈើ ។
 • ដែក​ខួង (ម. ព. ខួង) ដែក​ខៃ ដែក​សម្រាប់​ខៃ​ទម្លុះ ។
 • ដែក​គាស់ ដែក​មាន​សណ្ឋាន​ឆែក​ជា​ចម្ពាម​ខាង​ចុង សម្រាប់​គាស់​ដក​ដែក​គោល ។
 • ដែក​គោល ដែក​មាន​សណ្ឋាន​មូល​តូច​ទ្រវែង​មាន​ក្បាល ខាង​ចុង​ស្រួច​សម្រាប់​បោះ​ភ្ជាប់​អ្វី​ៗ ។
 • ដែក​ចារ ដែក​មូល​ឆ្មារ​ស្រួច​មាន​ដង​សម្រាប់​ចារ​សាស្ត្រា​ស្លឹក​រឹត ។
 • ដែក​ឆាប ដែក​មាន​បន្លា​ខ្លី​ញឹក​សម្រាប់​ឆាប​ធ្មេញ​រណារ​ជាដើម ។
 • ដែក​ឈូស ដែក​សម្រាប់​ឈូស​រំលីង​ឈើ ។
 • ដែក​ដុល ដែក​ដែល​នៅ​ទាំង​ដុំ (ម. ព. ដុល ផង) ។
 • ដែក​ថែប (ម. ព. ថែប) ។
 • ដែក​ពុត ដែក​សម្រាប់​ពត់​ធ្មេញ​រណារ ។
 • ដែក​ភ្លើង ដែក​សម្រាប់​ដំ​យក​ភ្លើង (ដែក​ភ្លើង​១​គ្រឿង មាន​ដែក​ដំ​១ បំពង់​ប៉ុយ​១ ថ្ម ១​ដុំ) ។ (ម.ព.ឈើ​គូស​ផង) ។
 • ដែក​ស្វាន (ម. ព. ស្វាន ) ។
 • ដែក​អង្រូស (ម. ព. អង្រូស) ។ល។