ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:នាមភាសាខ្មែរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឧត្តមមុន្នីហុង​ វណ្ណៈ

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "នាមភាសាខ្មែរ"

ទំព័រចំនួន១៦ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ១៦ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។