កញ្ច្រឹក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ច្រឹក

  1. ដែល​មាន​មាត្រតូចទាប
    រាងទាបកញ្ច្រឹក
    តូច​កញ្ច្រឹក

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត ។
  2. Online Dictionary