កញ្ជ្រៀវ

ពីWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេងផង។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កិរិយាសព្ទ[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀវ

  1. ស្រែក​ខ្ញៀវខ្ញារ
    សាលិកា​កញ្ជ្រៀវ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀវ

  1. ដោយស្រែក​ខ្ញៀវខ្ញារ
    ក្មេង​ហ៊ោ​កញ្ជ្រៀវ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កញ្ជ្រៀវ

  1. ដែលស្រែកខ្ញៀវខ្ញារ

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមខ្មែរ
  2. Online Dictionary