កណ្ដួយ

ដោយWiktionary

សូមជួយដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់-ដួយ[kɑnduəy]

នាម[កែប្រែ]

កណ្ដួយ

  1. (ព.អា.) អវយវៈ​កំបាំង​របស់​ស្ត្រី, គុយ្ហ​ប្រទេស​នៃ​ស្ត្រី, យោនី ។ពាក្យ​រាបសា​ថា គុយ្ហ​ប្រទេស​ស្ត្រី ។

ន័យដូច[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]