កន្ទក់អង្កាន់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ទួកអង់កាន់[kɑntʊək ʔɑŋkan]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ កន្ទក់+អង្កាន់>កន្ទក់អង្កាន់ ។

នាម[កែប្រែ]

កន្ទក់អង្កាន់

  1. សេចក្ដី​ឃ្នើសចិត្ត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្ទក់អង្កាន់

  1. ទាស់ចិត្ត, កន្ទួលចិត្ត

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]