កន្លះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សូមដាក់សំឡេង ។

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំឡេង[កែប្រែ]

កន់ឡះ[kɑnlah]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្លះ>ខ+្ល+ះ>ក+ន+្ល+ះ>កន្លះ ។

គុណនាម[កែប្រែ]

កន្លះ

  1. ដែល​មាន​ខ្លះ, ដែល​មិន​ពេញ, នៅ​រវាង​ពាក់​កណ្ដាល
    អង្ករ​កន្លះ​តៅ។
    ប្រហែល​កន្លះ​ម៉ោង,.... ។

ពាក្យទាក់ទង[កែប្រែ]

បំណកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  • វចនានុក្រមជួនណាត