ខ្ជាន់ៗ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ[កែប្រែ]

ការបញ្ចេញសំលេង[កែប្រែ]

និរុត្តិសាស្ត្រ[កែប្រែ]

មកពីពាក្យ ខ្មែរ ជាន់ កំលាយផ្នត់ដើមទំរង់ (ព-) ខ្ + ្ជាន់ (‘‘ជាន់’’)។

គុណកិរិយា[កែប្រែ]

ខ្ជាន់ៗ

  1. ពាក្យ​សម្រាប់​ចម្រើនពាក្យនិយាយឲ្យ​វិសេស​ឡើង។
    ឧ. និយាយ​ខ្ជាន់​ៗ

ពាក្យសំរង់[កែប្រែ]

បំនកប្រែ[កែប្រែ]

ឯកសារយោង[កែប្រែ]

  1. វចនានុក្រមជួនណាត មេពាក្យ ខ្ជាន់ៗ