ចំណាត់ថ្នាក់ក្រុម:ពាក្យខ្មែរបានមកពីបារាំង

ពីWiktionary

ជាពាក្យកំចីពីបារាំងយកមកប្រើក្នុងភាសាខ្មែរ។

ទំព័រ​ក្នុង​ចំណាត់​ថ្នាក់​ក្រុម "ពាក្យខ្មែរបានមកពីបារាំង"

ទំព័រចំនួន២១ក្នុងចំណោមទំព័រសរុប ២១ ដូចខាងក្រោមស្ថិតក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ក្រុមនេះ។