ក្លាសេ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ខ្មែរ

ការបញ្ចេញសំលេង

អក្ខរាវិរុទ្ធ និងសទ្ទតា ក្លាសេ
ឡាតាំងយានកម្ម klaasee
IPA (បមាណីយ) គន្លឹះ /kʰlaːseː/


និរុត្តិសាស្ត្រ

កម្ចីពាក្យពីភាសាបារាំង: glacer

កិរិយាសព្ទ

ក្លាសេ (នាមករណ៍ : ការក្លាសេ)

  1. ដាក់អ្វីមួយនៅកន្លែងដែលធ្វើអោយត្រជាក់
    ក្លាសេភេសជ្ជៈ

បំណកប្រែ

គុណនាម

ក្លាសេ

  1. ត្រជាក់ដោយការក្លាសេ
    សាច់ត្រីក្លាសេ

បំណកប្រែ